تعرفه پیام کوتاه ( 11 دی 1348, 03:30 )

تعرفه پنل کاربری

پکیج ها

امکانات سامانه

ویژه

طلایی

نقره ای

برنزی

  بله

بله

  بله

بله

ارسال پیامک تکی

  بله

 بله

 بله

بله

ارسال پیامک گروهی

  بله

 بله

 بله

 بله

ارسال زمانبدی شده

  بله

 تماس

 تماس

 خیر

ارسال  منطقه ای ، کشوری

  بله

 بله

 -

 خیر

ارسال  هدفمند مشاغل

  بله

 بله

بله

بله

ارسال انبوه

  تماس

تماس

 تماس

 خیر

ارسال تدریجی

  تماس

 تماس

 تماس

خیر

ارسال هوشمند

  تماس

 تماس

تماس

 خیر

ارسال هوشمند زماندار

  تماس

تماس

 تماس

 خیر

ارسال نظیر به نظیر

  تماس

تماس

 تماس

 خیر

ارسال متناظر زماندار

  تماس

تماس

تماس

 خیر

پیامک سر رسید

  تماس

 تماس

 تماس

خیر

نوبت دهی هوشمند

  تماس

 تماس

 تماس

 خیر

منشی هوشمند

  بله

 بله

بله

خیر

ارسال WAP

  بله

 بله

 -

خیر

ارسال پیامک فلش

  تماس

 تماس

 تماس

خیر

ارسال کارت ویزیت

  بله

 -

 خیر

خیر

ارسال از موبایل

  بله

 بله

بله

 بله

گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی

  بله

 بله

 بله

بله

دفترچه تلفن پیشرفته

  -

 -

-

 خیر

افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن

  بله

 -

-

 خیر

اضافه به لیست خودکار

 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت