جزئیات سرویس اینترنت ( 29 اسفند 1392, 02:09 )

 

عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
حامي 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 128 71,020 ريال 196,746 ريال 360,866 ريال 508,672 ريال 591,225 ريال
حامي 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128 99,640 ريال 274,879 ريال 501,676 ريال 704,433 ريال 811,027 ريال
حامي 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128 144,160 ريال 396,418 ريال 720,715 ريال 1,008,950 ريال 1,152,940 ريال
حامي 06 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 128 200,340 ريال 549,790 ريال 997,120 ريال 1,393,221 ريال 1,584,403 ريال
حامي نامحدود برنزي 128 با امکان تبادل حداقل 6 گيگ 128 152,640 ريال 419,569 ريال 762,436 ريال 1,066,953 ريال 1,218,067 ريال
 حامي نامحدود نقره اي ( با 2 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 8 گيگ) 128 210,940 ريال 578,728 ريال 1,049,272 ريال 1,465,725 ريال 1,665,811 ريال
حامي نامحدود طلايي ( با 6 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گيگ) 128 316,940 ريال 868,108 ريال 1,570,792 ريال 2,190,765 ريال 2,479,891 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 128 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گيگ 128 129,055 ريال 355,182 ريال 646,398 ريال 905,632 ريال 1,036,934 ريال
چالاک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 256 81,620 ريال 225,684 ريال 413,018 ريال 581,176 ريال 672,633 ريال
چالاک 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 256 118,720 ريال 326,967 ريال 595,550 ريال 834,940 ريال 957,561 ريال
چالاک 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 256 168,540 ريال 462,976 ريال 840,664 ريال 1,175,709 ريال 1,340,179 ريال
چالاک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 256 221,540 ريال 607,666 ريال 1,101,424 ريال 1,538,229 ريال 1,747,219 ريال
چالاک 10 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 256 290,440 ريال 795,763 ريال 1,440,412 ريال 2,009,505 ريال 2,276,371 ريال
چالاک نامحدود برنزي 256 با امکان تبادل حداقل 8 گيگ 256 179,140 ريال 491,914 ريال 892,816 ريال 1,248,213 ريال 1,421,587 ريال
چالاک نامحدود نقره اي ( با 3 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گيگ) 256 316,940 ريال 868,108 ريال 1,570,792 ريال 2,190,765 ريال 2,479,891 ريال
چالاک نامحدود طلايي ( با 8 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 20 گيگ) 256 465,340 ريال 1,273,240 ريال 2,300,920 ريال 3,205,821 ريال 3,619,603 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 256 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گيگ 256 184,705 ريال 507,106 ريال 920,196 ريال 1,286,278 ريال 1,464,326 ريال
چلچله 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 512 102,820 ريال 283,560 ريال 517,322 ريال 726,184 ريال 835,449 ريال
چلچله 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 512 143,100 ريال 393,525 ريال 715,500 ريال 1,001,700 ريال 1,144,800 ريال
چلچله 3 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 512 189,740 ريال 520,852 ريال 944,968 ريال 1,320,717 ريال 1,502,995 ريال
چلچله 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 512 200,340 ريال 549,790 ريال 997,120 ريال 1,393,221 ريال 1,584,403 ريال
چلچله 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 512 263,940 ريال 723,418 ريال 1,310,032 ريال 1,828,245 ريال 2,072,851 ريال
چلچله 10 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 512 348,740 ريال 954,922 ريال 1,727,248 ريال 2,408,277 ريال 2,724,115 ريال
چلچله 20 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 512 475,940 ريال 1,302,178 ريال 2,353,072 ريال 3,278,325 ريال 3,701,011 ريال
چلچله 30 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 512 571,340 ريال 1,562,620 ريال 2,822,440 ريال 3,930,861 ريال 4,433,683 ريال
چلچله نامحدود برنزي 512 با امکان تبادل حداقل 12 گيگ 512 285,140 ريال 781,294 ريال 1,414,336 ريال 1,973,253 ريال 2,235,667 ريال
چلچله نامحدود نقره اي ( با 4 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 20 گيگ) 512 592,540 ريال 1,620,496 ريال 2,926,744 ريال 4,075,869 ريال 4,596,499 ريال
چلچله نامحدود طلايي ( با 10 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 40 گيگ) 512 910,540 ريال 2,488,636 ريال 4,491,304 ريال 6,250,989 ريال 7,038,739 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 512 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گيگ 512 288,055 ريال 789,252 ريال 1,428,678 ريال 1,993,192 ريال 2,258,054 ريال
چابک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 1024 134,620 ريال 370,374 ريال 673,778 ريال 943,696 ريال 1,079,673 ريال
چابک 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 1024 164,300 ريال 451,401 ريال 819,804 ريال 1,146,708 ريال 1,307,616 ريال
چابک 04 گيگ در ماه (1 تا8 صبح نيم بها) 1024 232,140 ريال 636,604 ريال 1,153,576 ريال 1,610,733 ريال 1,828,627 ريال
چابک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 1024 295,740 ريال 810,232 ريال 1,466,488 ريال 2,045,757 ريال 2,317,075 ريال
چابک 06 گيگ در ماه ( 90 دقيقه رايگان 9:30 تا 11 صبح رايگان اسپورت ) 1024 327,540 ريال 897,046 ريال 1,622,944 ريال 2,263,269 ريال 2,561,299 ريال
چابک 10 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024 422,940 ريال 1,157,488 ريال 2,092,312 ريال 2,915,805 ريال 3,293,971 ريال
چابک 20 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024 613,740 ريال 1,678,372 ريال 3,031,048 ريال 4,220,877 ريال 4,759,315 ريال
چابک 40 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 1024 995,340 ريال 2,720,140 ريال 4,908,520 ريال 6,831,021 ريال 7,690,003 ريال
چابک نامحدود برنزي 1024 با امکان تبادل حداقل 20 گيگ 1024 497,140 ريال 1,360,054 ريال 2,457,376 ريال 3,423,333 ريال 3,863,827 ريال
چابک نامحدود نقره اي ( با 8 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 40 گيگ) 1024 995,340 ريال 2,720,140 ريال 4,908,520 ريال 6,831,021 ريال 7,690,003 ريال
چابک نامحدود بي کران طلايي ( با 14 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 100 گيگ ) 1024 2,023,540 ريال 5,527,126 ريال 9,967,264 ريال 13,863,909 ريال 15,586,579 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 1024 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 80 گيگ 1024 478,855 ريال 1,310,136 ريال 2,367,414 ريال 3,298,264 ريال 3,723,398 ريال
کيميا 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 2048 157,940 ريال 434,038 ريال 788,512 ريال 1,103,205 ريال 1,258,771 ريال
کيميا 02 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 2048 200,340 ريال 549,790 ريال 997,120 ريال 1,393,221 ريال 1,584,403 ريال
کيميا 04 گيگ در ماه (1 تا 8صبح نيم بها) 2048 274,540 ريال 752,356 ريال 1,362,184 ريال 1,900,749 ريال 2,154,259 ريال
کیمیا 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 2048 338,140 ريال 925,984 ريال 1,675,096 ريال 2,335,773 ريال 2,642,707 ريال
کیمیا 10 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 2048 454,740 ريال 1,244,302 ريال 2,248,768 ريال 3,133,317 ريال 3,538,195 ريال
کيميا 20 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048 677,340 ريال 1,852,000 ريال 3,343,960 ريال 4,655,901 ريال 5,247,763 ريال
کيميا 30 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048 878,740 ريال 2,401,822 ريال 4,334,848 ريال 6,033,477 ريال 6,794,515 ريال
کيميا 60 گيگ در ماه (1 تا 8صبح رايگان) 2048 1,482,940 ريال 4,051,288 ريال 7,307,512 ريال 10,166,205 ريال 11,434,771 ريال
کيميا نامحدود برنزي 2048 با امکان تبادل حداقل 35 گيگ 2048 836,340 ريال 2,286,070 ريال 4,126,240 ريال 5,743,461 ريال 6,468,883 ريال
کيميا نامحدود نقره اي ( با 12 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 75 گيگ ) 2048 1,800,940 ريال 4,919,428 ريال 8,872,072 ريال 12,341,325 ريال 13,877,011 ريال
کيميا نامحدود طلايي ( با 20 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ 2048 3,645,340 ريال 9,954,640 ريال 17,946,520 ريال 24,957,021 ريال 28,042,003 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) با امکان تبادل حداکثر 10 گيگ 2048 114,308 ريال 314,923 ريال 573,844 ريال 804,764 ريال 923,679 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 160 گيگ 2048 789,700 ريال 2,158,743 ريال 3,896,772 ريال 5,424,444 ريال 6,110,688 ريال
کولاک 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 4096 200,340 ريال 549,790 ريال 997,120 ريال 1,393,221 ريال 1,584,403 ريال
کولاک 02 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 4096 242,740 ريال 665,542 ريال 1,205,728 ريال 1,683,237 ريال 1,910,035 ريال
کولاک 04 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح نيم بها) 4096 316,940 ريال 868,108 ريال 1,570,792 ريال 2,190,765 ريال 2,479,891 ريال
کولاک 06 گیگ در ماه (1 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان ) 4096 391,140 ريال 1,070,674 ريال 1,935,856 ريال 2,698,293 ريال 3,049,747 ريال
کولاک 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت ) 4096 539,540 ريال 1,475,806 ريال 2,665,984 ريال 3,713,349 ريال 4,189,459 ريال
کولاک 30 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096 995,340 ريال 2,720,140 ريال 4,908,520 ريال 6,831,021 ريال 7,690,003 ريال
کولاک 60 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096 1,535,940 ريال 4,195,978 ريال 7,568,272 ريال 10,528,725 ريال 11,841,811 ريال
کولاک 100 گيگ در ماه (1 تا 8 صبح رايگان) 4096 2,171,940 ريال 5,932,258 ريال 10,697,392 ريال 14,878,965 ريال 16,726,291 ريال
کولاک نامحدود برنزي 4096 با امکان تبادل حداقل 50 گيگ 4096 1,058,940 ريال 2,893,768 ريال 5,221,432 ريال 7,266,045 ريال 8,178,451 ريال
کولاک نامحدود نقره اي ( با 16 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ ) 4096 2,542,940 ريال 6,945,088 ريال 12,522,712 ريال 17,416,605 ريال 19,575,571 ريال
کولاک نامحدود طلايي ( با 30 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 300 گيگ ) 4096 5,298,940 ريال 14,468,968 ريال 26,082,232 ريال 36,267,645 ريال 40,741,651 ريال
شهاب 01 گيگ در ماه (5 تا 8 صبح نیم بها) 10240 242,740 ريال 665,542 ريال 1,205,728 ريال 1,683,237 ريال 1,910,035 ريال
شهاب 02 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها) 10240 285,140 ريال 781,294 ريال 1,414,336 ريال 1,973,253 ريال 2,235,667 ريال
شهاب 04 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح نیم بها) 10240 369,940 ريال 1,012,798 ريال 1,831,552 ريال 2,553,285 ريال 2,886,931 ريال
شهاب 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت ) 10240 613,740 ريال 1,678,372 ريال 3,031,048 ريال 4,220,877 ريال 4,759,315 ريال
شهاب 20 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240 825,740 ريال 2,257,132 ريال 4,074,088 ريال 5,670,957 ريال 6,387,475 ريال
شهاب 40 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240 1,249,740 ريال 3,414,652 ريال 6,160,168 ريال 8,571,117 ريال 9,643,795 ريال
شهاب 200 گیگ در ماه (1 تا 8 صبح رایگان) 10240 4,154,140 ريال 11,343,664 ريال 20,449,816 ريال 28,437,213 ريال 31,949,587 ريال


توضيح: قيمتهاي فوق شامل آبونمان مخابرات + 6 % ماليات بر ارزش افزوده پس از اعمال تخفيف دوره اي ميباشد.

 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت