طبق گزارش روابط عمومی شرکت،تعرفه جدید دایری و تخیه هر مشترک افزایش پیدا کرده است.
لدا زین پس طبق تعرفه جدید سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مشترکین دریافت خواهد شد.
به طور کلی هزینه 12000تومان هزینه مخابرات می باشد.
 
قسمتی از نامه رسمی ابلاغیه:
سقف تعرفه دایري(رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی هفتاد هزار( 70،000 )ریال و تعرفه تخلیه پنجاه
هزار( 50،000 )ریال تعیین میشود.
تبصره: این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایري و یا تخلیه، توسط متقاضی به شرکت مخابرات ایران پرداخت میشود و
شرکتهاي ارایه کننده خدمات میتوانند این مبالغ را از مشترکین دریافت کنند.
 
 
                                                                                                                           با تشکر
                                                                                                                        روابط عمومی
 

برخی از مشتریان ما

اینترنت پرسرعت